Usługi Drobne - bezpłatne ogłoszenia

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Reklama
Twój region

Mapa Polski

Cała Polska

Podkarpackie Lubelskie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie Lubuskie Zachodniopomorskie Wielkopolskie Pomorskie Kujawsko-pomorskie Mazowieckie Warmińsko-mazurskie Podlaskie Świętokrzyskie Łódzkie

Cała Polska  
 


Regulamin

Regulamin wiadczenia usug w ramach serwisu uslugidrobne.pl

1

Postanowienia oglne

1. Niniejszy regulamin okrela zasady korzystania z usug, wiadczonych na stronach serwisu ogoszeniowego: uslugidrobne.pl (zwanego dalej: Serwisem),:

a) okrela zasady dostpu do wszystkich ogosze, zamieszczonych na stronach Serwisu,

b) okrela zasady dodawania ogosze na stronach Serwisu,

c) okrela dopuszczaln tre ogosze zlecanych do publikacji w Serwisie oraz skutki prawne zamieszczenia ogosze.

2. Wacicielem i administratorem Serwisu jest firma PHU ARENT, z siedzib w: 20-554 Lublin, ul. Uanw 7/69, NIP: 712-117-73-56.

3. Serwis nie bierze udziau w transakcjach dokonywanych przez uytkownikw. Serwis dziaa jedynie jako porednik kojarzcy obie strony transakcji i nie pobiera adnych opat, ani prowizji od zrealizowanej za porednictwem Serwisu transakcji.

4. Serwis nie kontroluje wiarygodnoci osb korzystajcych z serwisu, w szczeglnoci Serwis nie moe zapewni, e ktrakolwiek ze stron transakcji dziaa w dobrej wierze. Uytkownik dokonuje transakcji na wasn odpowiedzialno i na wasne ryzyko. Serwis nie ponosi adnej odpowiedzialnoci za szkody powstae w wyniku realizacji transakcji lub niewaciwego zachowania jednej ze stron transakcji.

5. Uytkownik akceptuje fakt, i nie przysuguj mu adne roszczenia zwizane z wadliwym dziaaniem Serwisu.

6. Serwis nie odpowiada za spory powstae midzy uytkownikami. Wszelkie nieporozumienia dotyczce treci ogosze bd zawartej lub niedoszej do skutku transakcji rozwizuj midzy sob sami uytkownicy. Serwis nie angauje si rwnie w jakiekolwiek czynnoci prawne zwizane z rozwizywaniem tego typu sporw.

7. Serwis moe by uywany jedynie do celw zgodnych z prawem obowizujcym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2

Uytkownicy Serwisu

1. Uytkownikiem serwisu moe by penoletnia osoba fizyczna.

2. Rejestracja uytkownika dokonywana jest za porednictwem formularza rejestracyjnego (zwanego dalej: Formularzem).

3. Wprowadzajc i akceptujc swoje dane za porednictwem Formularza uytkownik potwierdza zgodno podanych danych ze stanem faktycznym oraz owiadcza, e zapozna si z treci niniejszego regulaminu i w peni akceptuje jego warunki.

4. Uytkownik ma obowizek aktualizowa swoje dane kontaktowe niezwocznie po kadej zmianie tych danych.

5. Zabrania si korzystania z kont innych uytkownikw oraz odstpowania swojego konta innym osobom.

3

Dostp do ogosze

1. Dostp do wszystkich ogosze jest moliwy za porednictwem sieci Internet, pod warunkiem posiadania sprztu oraz oprogramowania umoliwiajcego korzystanie z Internetu.

2. Dostp do wszystkich ogosze jest bezpatny i nieograniczony w czasie.

4

Zasady dodawania ogosze

1. Ogoszenia dodane za porednictwem Internetu w Serwisie staj si widoczne dla uytkownikw Internetu do 24 godzin po ich zamieszczeniu przez uytkownika i zatwierdzeniu przez administratora serwisu.

2. Umieszczenie ogoszenia w Serwisie jest bezpatne.

3. Okres publikacji bezpatnych ogosze w Serwisie wynosi przynajmniej 60 dni.

5

Zasady dotyczce treci ogosze oraz skutki prawne zamieszczania ogosze

1. Tre zamieszczanego ogoszenia nie moe by sprzeczna z normami prawnymi, etycznymi oraz dobrymi obyczajami obowizujcymi w Polsce.

2. Uytkownik ma prawo do modyfikowania i usunicia ogoszenia przez siebie zamieszczonego.

3. Uytkownik ma prawo do zamieszczenia maksymalnie 10 ogosze w rnych podkatgoriach Serwisu.

4. PHU ARENT nie ponosi odpowiedzialnoci za tre zamieszczanych na stronach Serwisu ogosze.

5. Zabronione jest oferowanie usug, ktre s prawnie zakazane.

6. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu do dystrybucji materiaw chronionych przez polskie i midzynarodowe prawo autorskie oraz materiaw, ktrych dystrybucji zabraniaj przepisy prawa, obraliwych, naruszajcych dobre obyczaje lub dobre imi osb trzecich oraz materiaw i przekazw o charakterze pornograficznym.

7. Zabronione jest umieszczanie w treci ogosze reklamy innych serwisw www poprzez podanie ich nazwy. Adresy takie bd z treci ogosze usuwane.

8. Zabronione jest powielanie ogosze o tej samej treci w tej samej kategorii.

9. Zabronione jest wpisywanie w tytule ogoszenia jakichkolwiek adresw www.

10. Zabronione jest dodawanie ogosze do kategorii., ktra nie jest waciwa dla treci ogoszenia. PHU ARENT zastrzega sobie prawo przeniesienia ogoszenia do innej kategorii, ni ta w ktrej umieci je uytkownik.

11. Zabronione jest, aby opis ogoszenia skada si tylko z adresu www. Opis w ogoszeniu nie moe kierowa na inne strony www, gdzie naley si zarejestrowa, aby uzyska dodatkowe informacje dotyczce danej usugi lub przedmiotu.

12. W przypadku stwierdzenia, e tre ogoszenia, ktrego publikacja zostaa zlecona narusza obowizujce przepisy prawa, postanowienia niniejszego regulaminu, lub dobre obyczaje, PHU ARENT ma prawo do nieopublikowania lub usunicia takiego ogoszenia ze stron Serwisu.

13. W przypadku stwierdzenia bd uzyskania informacji, e tre zamieszczonego ogoszenia moe mie na celu doprowadzenie innych uytkownikw serwisu do niekorzystnego rozporzdzenia mieniem, wyrzdzenia osobom trzecim jakiejkolwiek szkody, albo te nakania do popenienia przestpstwa lub wykroczenia, bd suy do pozyskania bez wyranej zgody uytkownika jego danych osobowych lub innych danych mogcych mie wpyw na bezpieczestwo uytkownika czy osb trzecich, PHU ARENT ma prawo natychmiastowego usunicia takiego ogoszenia bez podania przyczyny.

14. PHU ARENT nie ponosi odpowiedzialnoci za szkody powstae w wyniku podania w treci ogoszenia przez zleceniodawc ogoszenia nieprawdziwych czy niepenych danych, jak rwnie za skutki realizacji transakcji, ktre mog by zawarte na podstawie ogosze zamieszczonych w Serwisie, bd za nie dojcie do skutku tyche transakcji.

15. W przypadku naruszenia zasad regulaminu przez uytkownika Serwisu, PHU ARENT moe natychmiastowo usun naruszajce regulamin materiay oraz zablokowa lub skasowa konto danego uytkownika.

16. Dane kontaktowe uytkownikw Serwisu su do nawizania kontaktu z dan osob w celu przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposb, a szczeglnie ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione.

17. PHU ARENT zastrzega moliwo usunicia ogoszenia bez podania przyczyny.

6

Postanowienia kocowe

1. Z okrelonych niniejszym Regulaminem usug mog korzysta jedynie osoby penoletnie, majce pen zdolno do czynnoci prawnych.

2. PHU ARENT nie odpowiada za brak dostpu do Serwisu spowodowany nietypow konfiguracj sprztu uytkownika.

3. Jakiekolwiek prby wamania do Serwisu skutkuj zablokowaniem dostpu do serwisu oraz konsekwencjami prawnymi.

4. Akceptacja niniejszego regulaminu przez Uytkownika jest rwnoznaczna z wyraeniem zgody na przesyanie za porednictwem e-mail przez PHU ARENT informacji handlowej w rozumieniu przepisw Ustawy o wiadczeniu usug drog elektroniczn (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) oraz wyraeniem zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Uytkownik moe w kadej chwili zada zmiany lub usunicia jego danych z bazy danych.

5. Regulamin niniejszy obowizuje od momentu jego opublikowania w serwisie uslugidrobne.pl.

6. PHU ARENT zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez wczeniejszego informowania o tym uytkownikw. Aktualna wersja Regulaminu bdzie kadorazowo dostpna w Serwisie i obowizuje od momentu jej zamieszczenia.

Reklama

Najczciej szukane:

serwis laptopw, nauka gry na pianinie, korepetycje rosyjski, DJ, zesp muzyczny, prowadzenie karaoke, haft maskujcy, zakupy spoywcze, opieka do dziecka...
Zrobisz to, umiesz - ogo si.

bezpatne ogoszenia usug, darmowe ogoszenia, budowlane, remontowe, m na godziny, usugi remontowe, aktualne ogoszenia usugowe, korepetycje, freelance ogoszenia