Usługi Drobne - bezpłatne ogłoszenia

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Cała Polska

 
 
Drukuj PDF

Regulamin świadczenia usług w ramach serwisu uslugidrobne.pl

Regulamin świadczenia usług w ramach serwisu uslugidrobne.pl

§1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług, świadczonych na stronach serwisu ogłoszeniowego: uslugidrobne.pl (zwanego dalej: Serwisem),:

a) określa zasady dostępu do wszystkich ogłoszeń, zamieszczonych na stronach Serwisu,

b) określa zasady dodawania ogłoszeń na stronach Serwisu,

c) określa dopuszczalną treść ogłoszeń zlecanych do publikacji w Serwisie oraz skutki prawne zamieszczenia ogłoszeń.

2. Właścicielem i administratorem Serwisu jest firma PHU ARENT, z siedzibą w: 20-554 Lublin, ul. Ułanów 7/69, NIP: 712-117-73-56.

3. Serwis nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez użytkowników. Serwis działa jedynie jako pośrednik kojarzący obie strony transakcji i nie pobiera żadnych opłat, ani prowizji od zrealizowanej za pośrednictwem Serwisu transakcji.

4. Serwis nie kontroluje wiarygodności osób korzystających z serwisu, w szczególności Serwis nie może zapewnić, że którakolwiek ze stron transakcji działa w dobrej wierze. Użytkownik dokonuje transakcji na własną odpowiedzialność i na własne ryzyko. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku realizacji transakcji lub niewłaściwego zachowania jednej ze stron transakcji.

5. Użytkownik akceptuje fakt, iż nie przysługują mu żadne roszczenia związane z wadliwym działaniem Serwisu.

6. Serwis nie odpowiada za spory powstałe między użytkownikami. Wszelkie nieporozumienia dotyczące treści ogłoszeń bądź zawartej lub niedoszłej do skutku transakcji rozwiązują między sobą sami użytkownicy. Serwis nie angażuje się również w jakiekolwiek czynności prawne związane z rozwiązywaniem tego typu sporów.

7. Serwis może być używany jedynie do celów zgodnych z prawem obowiązującym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§2

Użytkownicy Serwisu

1. Użytkownikiem serwisu może być pełnoletnia osoba fizyczna.

2. Rejestracja użytkownika dokonywana jest za pośrednictwem formularza rejestracyjnego (zwanego dalej: Formularzem).

3. Wprowadzając i akceptując swoje dane za pośrednictwem Formularza użytkownik potwierdza zgodność podanych danych ze stanem faktycznym oraz oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i w pełni akceptuje jego warunki.

4. Użytkownik ma obowiązek aktualizować swoje dane kontaktowe niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.

5. Zabrania się korzystania z kont innych użytkowników oraz odstępowania swojego konta innym osobom.

§3

Dostęp do ogłoszeń

1. Dostęp do wszystkich ogłoszeń jest możliwy za pośrednictwem sieci Internet, pod warunkiem posiadania sprzętu oraz oprogramowania umożliwiającego korzystanie z Internetu.

2. Dostęp do wszystkich ogłoszeń jest bezpłatny i nieograniczony w czasie.

§4

Zasady dodawania ogłoszeń

1. Ogłoszenia dodane za pośrednictwem Internetu w Serwisie stają się widoczne dla użytkowników Internetu do 24 godzin po ich zamieszczeniu przez użytkownika i zatwierdzeniu przez administratora serwisu.

2. Umieszczenie ogłoszenia w Serwisie jest bezpłatne.

3. Okres publikacji bezpłatnych ogłoszeń w Serwisie wynosi przynajmniej 60 dni.

§5

Zasady dotyczące treści ogłoszeń oraz skutki prawne zamieszczania ogłoszeń

1. Treść zamieszczanego ogłoszenia nie może być sprzeczna z normami prawnymi, etycznymi oraz dobrymi obyczajami obowiązującymi w Polsce.

2. Użytkownik ma prawo do modyfikowania i usunięcia ogłoszenia przez siebie zamieszczonego.

3. Użytkownik ma prawo do zamieszczenia maksymalnie 10 ogłoszeń w różnych podkatgoriach Serwisu.

4. PHU ARENT nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych na stronach Serwisu ogłoszeń.

5. Zabronione jest oferowanie usług, które są prawnie zakazane.

6. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu do dystrybucji materiałów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie oraz materiałów, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa, obraźliwych, naruszających dobre obyczaje lub dobre imię osób trzecich oraz materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym.

7. Zabronione jest umieszczanie w treści ogłoszeń reklamy innych serwisów www poprzez podanie ich nazwy. Adresy takie będą z treści ogłoszeń usuwane.

8. Zabronione jest powielanie ogłoszeń o tej samej treści w tej samej kategorii.

9. Zabronione jest wpisywanie w tytule ogłoszenia jakichkolwiek adresów www.

10. Zabronione jest dodawanie ogłoszeń do kategorii., która nie jest właściwa dla treści ogłoszenia. PHU ARENT zastrzega sobie prawo przeniesienia ogłoszenia do innej kategorii, niż ta w której umieścił je użytkownik.

11. Zabronione jest, aby opis ogłoszenia składał się tylko z adresu www. Opis w ogłoszeniu nie może kierować na inne strony www, gdzie należy się zarejestrować, aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące danej usługi lub przedmiotu.

12. W przypadku stwierdzenia, że treść ogłoszenia, którego publikacja została zlecona narusza obowiązujące przepisy prawa, postanowienia niniejszego regulaminu, lub dobre obyczaje, PHU ARENT ma prawo do nieopublikowania lub usunięcia takiego ogłoszenia ze stron Serwisu.

13. W przypadku stwierdzenia bądź uzyskania informacji, że treść zamieszczonego ogłoszenia może mieć na celu doprowadzenie innych użytkowników serwisu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, wyrządzenia osobom trzecim jakiejkolwiek szkody, albo też nakłania do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, bądź służy do pozyskania bez wyraźnej zgody użytkownika jego danych osobowych lub innych danych mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkownika czy osób trzecich, PHU ARENT ma prawo natychmiastowego usunięcia takiego ogłoszenia bez podania przyczyny.

14. PHU ARENT nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania w treści ogłoszenia przez zleceniodawcę ogłoszenia nieprawdziwych czy niepełnych danych, jak również za skutki realizacji transakcji, które mogą być zawarte na podstawie ogłoszeń zamieszczonych w Serwisie, bądź za nie dojście do skutku tychże transakcji.

15. W przypadku naruszenia zasad regulaminu przez użytkownika Serwisu, PHU ARENT może natychmiastowo usunąć naruszające regulamin materiały oraz zablokować lub skasować konto danego użytkownika.

16. Dane kontaktowe użytkowników Serwisu służą do nawiązania kontaktu z daną osobą w celu przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a szczególnie ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione.

17. PHU ARENT zastrzega możliwość usunięcia ogłoszenia bez podania przyczyny.

§6

Postanowienia końcowe

1. Z określonych niniejszym Regulaminem usług mogą korzystać jedynie osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych.

2. PHU ARENT nie odpowiada za brak dostępu do Serwisu spowodowany nietypową konfiguracją sprzętu użytkownika.

3. Jakiekolwiek próby włamania do Serwisu skutkują zablokowaniem dostępu do serwisu oraz konsekwencjami prawnymi.

4. Akceptacja niniejszego regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przesyłanie za pośrednictwem e-mail przez PHU ARENT informacji handlowej w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Użytkownik może w każdej chwili zażądać zmiany lub usunięcia jego danych z bazy danych.

5. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania w serwisie uslugidrobne.pl.

6. PHU ARENT zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym użytkowników. Aktualna wersja Regulaminu będzie każdorazowo dostępna w Serwisie i obowiązuje od momentu jej zamieszczenia.

 

 

 
Reklama

Najczęściej szukane:

serwis laptopów, nauka gry na pianinie, korepetycje rosyjski, DJ, zespół muzyczny, prowadzenie karaoke, haft maskujący, zakupy spożywcze, opieka do dziecka...
Zrobisz to, umiesz - ogłoś się.

bezpłatne ogłoszenia usług, darmowe ogłoszenia, budowlane, remontowe, mąż na godziny, usługi remontowe, aktualne ogłoszenia usługowe, korepetycje, freelance ogłoszenia